Združenje bank Slovenije

ABC Bančnih izrazov

 • Obresti
  So denarno nadomestilo upniku za odrekanje določenemu znesku denarja, ki ga je prepusti dolžniku za določen čas.
  več...
 • Obrestna mera
  Mera za obrestovanje denarja, izražena v odstotkih. Pove nam, koliko denarnih enot nadomestila v določenem obdobju plačamo… več...
 • Obrestni pribitek / odbitek
  Pogodbeno določena vrednost, izražena v odstotnih točkah, ki jo prištevamo referenčni obrestni meri oz. jo od referenčne… več...
 • Obrok
  Odplačevanje kredita se ponavadi razdeli na enake ali različne zneske ‒ obroke. Te lahko stranka odplačuje v določenih… več...
 • Obveznica
  Dolžniški vrednostni papir, s katerim se trguje na trgih kapitala in s katerim se njegov izdajatelj zaveže, da bo tistemu,… več...
 • Ocena tveganja
  Ugotavljanje vseh okoliščin, ki lahko vplivajo na verjetnost uresničitve posameznega načrtovanega primera, dogodka, npr.… več...
 • Odstop od pogodbe
  Enostranska prekinitev pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil ene od pogodbenih partneric/partnerjev. … več...
 • Odstop terjatve
  Upnik lahko s pogodbo, ki jo sklene s kom tretjim, prenese nanj svojo terjatev, izvzemši tiste terjatve, katerih prenos je… več...
 • Okvirni kredit
  Okvirni kredit omogoča večkratno črpanje sredstev v celotnem obdobju trajanja kredita, skladno s potrebami in željami… več...
 • Opcija
  Finančni instrument, ki daje imetniku pravico, ne pa tudi obveznosti, da kupi ali proda določeno količino instrumenta… več...
<< < 12> >>