Združenje bank Slovenije

Akceptni nalog

Ni več v uporabi. Sicer pa je to bil formular, ki je služil kot instrument zavarovanja plačil ali pa kot nalog z vnaprej določenim rokom dospetja. Uporabljal se zlasti v plačilnem prometu med pravnimi osebami. Šlo je za nalog organizaciji, ki izvaja plačilni promet (banka), da z računa izdajatelja akceptnega naloga na vnaprej določen dan izvrši prenos zneska, navedenega na nalogu, v dobro računa druge pravne osebe.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI