Združenje bank Slovenije

Stečaj (osebni)

Sodni postopek, ki naj bi prezadolženim fizičnim osebam omogočal, da iz svojega premoženja v okviru svojih možnosti poplačajo vse svoje upnike, pri čemer lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju. Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom (»navadnim« fizičnim osebam) in podjetnikom posameznikom (s.p.) ter zasebnikom (odvetniki, notarji, izvršitelji ipd.). Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali pa upnik ki kot verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca. Postopek osebnega stečaja se vodi proti insolventnemu dolžniku. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni zmožen poravnati vseh svojih zapadlih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben. Dolžnik, ki je potrošnik, je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 evrov. Dolgoročno plačilno nesposoben pa je dolžnik, čigar vrednost premoženja je manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost). V stečajno maso sodi vse premoženje dolžnika ob začetku postopka in vse premoženje, doseženo z unovčevanjem in upravljanjem stečajne mase ter izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika. Poleg navedenega se v stečajno maso štejejo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom, ter premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom, razen zakonsko izvzetih prejemkov.