Združenje bank Slovenije

Menica

V predpisani obliki in s predpisano vsebino zapisan vrednostni papir, ki vsebuje enostransko obljubo izdajatelja menice, da bo plačal menični znesek meničnemu upravičencu. V meničnem razmerju lahko nastopajo pravne osebe, fizične osebe in zasebniki.

Še nekaj pojmov iz meničnega prava:
Trasant je tisti, ki menico izda.
Trasat je glavni menični zavezanec in mora plačati vsoto denarja z menice.
Remitent je upravičenec, upnik oz. oseba, ki ji je treba plačati.
Akceptant postane trasat potem, ko sprejme poziv za plačilo menice in to potrdi na menici z besedo sprejmem, akceptiram.
Avalist je menični porok, ki se podpiše na menici kot tak in sprejme plačilno obveznost ter odgovarja tako kot tisti, za katerega jamči.
Indosant je oseba, ki je prenesla menico na drugo osebo.
Indosatar je oseba, v korist katere je indosant prenesel menico, torej novi menični imetnik.
Domiciliat je oseba, ki naj plača menico za trasata in ni niti menični dolžnik niti upnik.
Protest je javna listina, s katero se ugotovi, da menični zavezanec ni izpolnil menične obveznosti.
Bianco menica je menica, ki ob izdaji nima bistvenih sestavin in se izroči imetniku s pooblastilom, da jo kasneje izpolni skladno s sporazumom.