Združenje bank Slovenije

Jamstvo

Način zavarovanja plačila nekega dolga, pri katerem se tretja oseba zaveže, da bo upniku v določenem roku poplačala dolg dolžnika. Poznamo več vrst jamstev: menično jamstvo (aval), poroštvo in garancijo.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI